Na sprzedawane towary udzielamy gwarancji trwającej:
 • 24 miesiące dla konsumentów
 • 12 miesięcy dla firm
 1. Gwarancja realizowana jest za pośrednictwem sklepu lub na życzenie klienta bezpośrednio u producenta. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli. Na stronie umieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy w zakresie określonym w art.556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny.
 4. Wada fizyczna rzeczy polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli rzecz nie posiada właściwości, które powinna mieć ze względu na cel umowy wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sklep zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawieraniu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia bądź rzecz została wydana Klientowi w stanie niezupełnym.
 5. Reklamacje wad powstałych w okresie gwarancji rozpatrywane są w terminie do 21 dni od chwili otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Jednakże Sklep ustosunkuje się do pisma Klienta w sprawie skorzystania z gwarancji w ciągu 14 dni, od otrzymania takiego pisma. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego specjalistycznego serwisu lub konieczności czasochłonnych testów okres ten może zostać wydłużony o kolejne 21 dni. Klient jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzające zakup w naszym sklepie (paragon fiskalny, faktura VAT) oraz wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz formularz reklamacyjny).
 6. Wada prawna rzeczy zachodzi wówczas, gdy rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie z korzystania lub rozporządzania wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 7. Jeżeli rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad.
 8. Jeżeli rzecz ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się z upływem lat dwóch.
 12. W celu rozparzenia reklamacji przez Sklep Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji.
 13. Reklamacje wad powstałych w okresie gwarancji rozpatrywane są w terminie do 21 dni od chwili otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Jednakże Sklep ustosunkuje się do pisma Klienta w sprawie skorzystania z gwarancji w ciągu 14 dni, od otrzymania takiego pisma. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego specjalistycznego serwisu lub konieczności czasochłonnych testów okres ten może zostać wydłużony o kolejne 21 dni. Klient jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzające zakup w naszym sklepie (paragon fiskalny, faktura VAT) oraz wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz formularz reklamacyjny).
 14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 15. Gwarancją sprzedawcy objęte nie są:
  • konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi
  • uszkodzenia powstałe w wyniku wypadków, wyładowań atmosferycznych
  • uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją
  • uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis
  • uszkodzenia mechaniczne.