Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Konsumentem, zgodnie z kodeksem cywilnym jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz wzór formularza), jednak nie jest to obowiązkowe, oraz przesłać oświadczenie wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Delta ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. W sytuacji odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w stanie nieprzekraczającym granic zwykłego zarządu przez Klienta, Sklep zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wartości produktu i kosztu dostawy do klienta. Zwrot towaru do sklepu w ramach prawa odstąpienia od umowy następuje na koszt Klienta.
  7. W celu zapewnienia szybkiego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy prosimy do wysyłanego towaru dołączyć wydrukowane oświadczenie (pobierz wzór formularza) co znacznie ułatwi odnalezienie Państwa przesyłki i usprawni proces reklamacji. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Konsument może zapoznać się z towarem i odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, aby zminimalizować szanse uszkodzenia go w transporcie.
  8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli odesłania towaru, dostarczenia do nas).
  9. Zwrot płatności SEPA ze względu na proces przetwarzania przez system płatności Stripe jest możliwy dopiero po 8 tygodniach od daty płatności i jest to niezależny od nas. Wszystkie zamówienia opłacane za pomocą przelewu SEPA mają wydłużony czas realizacji, średnio o 3-4 dni.